خانه » درایر تبریدی

Showing all 12 results

درایر تبریدی میکروپور IS 130

377,022,920 تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 130 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 20000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 120

260,586,160 تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 120 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 15500 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 110

219,339,440 تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 110 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 10300 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 100

184,758,000 تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 100 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 8200 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 90

145,868,190 تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 90 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 6200 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 80

121,163,300 تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 80 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 5000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 70

95,599,280 تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 70 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 3500 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 60

84,212,760 تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 60 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 3100 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 50

73,044,600 تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 50 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 2500 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 40

62,301,500 تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 40 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 1600 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 35

53,710,200 تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 35 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 1200 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 30

42,537,800 تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 30 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل ۸۰۰ لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.