خانه » درایر جذبی

Showing all 10 results

درایر جذبی CZ Twin Towers 9000

180,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 9000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 9000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 8000

152,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 8000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 8000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 7000

150,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 7000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 7000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 6000

130,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 6000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 6000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 5000

98,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 5000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 5000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 4000

90,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 4000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 4000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 3000

79,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 3000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 3000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 2000

58,300,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 2000قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 2000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 1500

58,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 1500قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 1500 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 1000

52,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 1000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 1000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.