خانه » کمپرسور اسکرو

Showing all 9 results

کمپرسور اسکرو 3000 لیتری 18/5 کیلووات

207,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 3 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO6 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 25 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲۰ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

کمپرسور اسکرو 2000 لیتری 11 کیلووات

159,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 2 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO3 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 15 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲۰ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

کمپرسور اسکرو 1200 لیتری 7/5 کیلووات

(1)
130,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 1200 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO2 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 7/5 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲۰ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

کمپرسور اسکرو 9000 لیتری 55 کیلووات

460,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور ۹ متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO15 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 75 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲۰ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

کمپرسور اسکرو 7000 لیتری 45 کیلووات

299,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 7 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO9 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 60 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲۰ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

کمپرسور اسکرو 6000 لیتری 37 کیلووات

272,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 6 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO9 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 50 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲۰ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

کمپرسور اسکرو 5000 لیتری 30 کیلووات

231,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 5 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO9 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 40 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲۰ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

کمپرسور اسکرو 3600 لیتری 22 کیلووات

208,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 3.6 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO6 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 30 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲۰ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

کمپرسور اسکرو 2500 لیتری 15 کیلووات

160,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 2.5 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO3 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 20 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲۰ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.