بایگانی برچسب برای: سایز کمپرسور

چه سایز کمپرسور بادی بگیرم؟

شاید بدترین اتفاق زمان خرید کمپرسور این باشد که سایز آن را اشتباه انتخاب کنی. چرا؟

چون در این صورت یا سایز کمپرسور کوچک است که آنوقت نه تنها جواب کارت را نمی دهد بلکه باید کل روز سر و صدای کمپرسوری که می گوید من به زور دارم کار می کنم را تحمل کنی یا اینکه برای سایز بزرگتر از نیازت بیهوده هزینه کردی.

بیشتر بخوانید