کمپرسور باد 820 لیتر

تماس بگیرید

انواع سیلندر ( واحد هواساز ) کمپرسور پیستونی 820 لیتر

ABAC آبک
FINI فینی
SHAMAL شمل
CHINOOK چینوک
FIAC فیاک
AIRMEC ایرمک