کمپرسور اسکرو 5000 لیتر

تماس بگیرید

انواع ایرند ( واحد هواساز ) کمپرسور اسکرو 5000 لیتر

ROTORCOMP روتورکمپ

TERMOMECANICA ترمومکانیکا
FINI فینی
AERZEN ارزن